प. पू. डॉ. श्रीकृष्ण द. देशमुख

अमेरिका - प्रवचन माला २०१२

विषय - "आनंदाचे तत्त्वज्ञान" (Philosophy of Bliss)

ह्या जगात सगळ्यांना हवी असलेली निर्विवाद गोष्ट म्हणजे 'आनंद'. पण आनंद म्हणजे नक्की काय ? आनंद आणि सुख ह्यात फरक काय ? विषयनिरपेक्ष सुख म्हणजे आनंद कसा मिळवायचा ? ह्या सगळ्या गोष्टींचा परमार्थ शास्त्राशी संबंध काय ? साधना शास्त्र ह्याला सुसंगत कसे ? परमार्थ कोणी, कुठे, कसा व केव्हा करायचा ? विविध संतांनी ह्या संबंधी कसे मार्गदर्शन केले आहे ? जिज्ञासू व विचारवंत माणसाला पडणाऱ्या अश्या प्रश्नांची उत्तरे म्हणजे 'आनंदाचे तत्त्वज्ञान'.

दिनांक -
ऑगस्ट २७ ते ३०
सप्टेंबर ५ ते ७

ध्वनिमुद्रण -
To download MP3 File, Right-Click and Save Target As

दिनांक
विषय
दिनांक
विषय
दिनांक
विषय
९ जुलै २०१२
१ ऑगस्ट २०१२
५ सप्टेंबर २०१२
१० जुलै २०१२
२ ऑगस्ट २०१२
६ सप्टेंबर २०१२
११ जुलै २०१२
३ ऑगस्ट २०१२
७ सप्टेंबर २०१२
१२ जुलै २०१२
६ ऑगस्ट २०१२
   
१३ जुलै २०१२
७ ऑगस्ट २०१२
   
१६ जुलै २०१२
८ ऑगस्ट २०१२
   
१७ जुलै २०१२
९ ऑगस्ट २०१२
   
१८ जुलै २०१२
१० ऑगस्ट २०१२
   
१९ जुलै २०१२
१३ ऑगस्ट २०१२
   
२० जुलै २०१२
१५ ऑगस्ट २०१२
   
३१ जुलै २०१२
१६ ऑगस्ट २०१२
   
   
१७ ऑगस्ट २०१२
   
   
२० ऑगस्ट २०१२
   
   
२१ ऑगस्ट २०१२
   
   
२२ ऑगस्ट २०१२
   
   
२३ ऑगस्ट २०१२
   
   
२४ ऑगस्ट २०१२
   
   
२७ ऑगस्ट २०१२
   
   
२८ ऑगस्ट २०१२
   
   
२९ ऑगस्ट २०१२
   
   
३० ऑगस्ट २०१२
   

 

आध्यात्मिक शिबिर - १ ते ३ सप्टेंबर २०१२

- आचार्य -
प. पू. श्रीकृष्ण द. देशमुख, उपाख्य डॉ. काका

प्रथम दिन - नामसाधना

नामसाधना ०१

नामसाधना ०२

द्वितीय दिन - ध्यानसाधना

ध्यानसाधना ०१

ध्यानसाधना ०२

तृतीय दिन - तत्त्वचिंतन

तत्त्वचिंतन ०१

तत्त्वचिंतन ०२